Pravila o privatnosti

Politika privatnosti

TitanPE, Slunjska 10, 10 110 Zagreb, OIB: XXXXXXXXXXX (u daljnjem tekstu: TitanPE) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Privatnost naših klijenata izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost njihovih podataka. Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Privola korisnika i odustanak

TitanPE prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja TitanPE-a, a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom oni izražavaju svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi TitanPE. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

Voditelj obrade podataka

TitanPE je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koja vrsta podataka se prikuplja?

TitanPE prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponuđene od TitanPE-a (Internet stranica) i komuniciraju s TitanPE-om. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje oni unesu na drugi način dok koriste usluge TitanPE-a (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.), korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici), osobni podaci koje generira TitanPE ili treće osobe (primjerice šifre), korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani
ako je potrebno).

Svrha obrade podataka

TitanPE može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljedeće svrhe:

 • Pribavljanje usluga koje nudi titanbat.hr,
 • Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje TitanPE nudi,
 • Interni trening i kontrola kvalitete,
 • Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,
 • Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka titanpe.hr te njegovih pružatelja usluga,
 • Korporativne transakcije koje izvrši titanpe.hr, a koje mogu imati utjecaj na korisničke podatke,
 • Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,
 • Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču titanpe.hr ili u kojima titanpe.hr sudjeluje.

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

Brošure, komercijalna komunikacija

U svezi s uslugama koje nudi TitanPE, isti može periodično slati brošure ili druge sadržaje (komercijalne prirode) na adresu ili broj bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona pri titanbat.hr. Svojom registracijom, korisnici daju svoju suglasnost na primanje takvih brošura i sadržaja. Međutim, oni mogu obavijestiti titanbat.hr u bilo koje vrijeme i bez naplate da ne žele više primati ili biti obaviješteni o gore navedenom.

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

Uz dolje navedene iznimke, TitanPE načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama: TitanPE može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu poslovanja TitanPE (npr. Institucije za istraživanje tržišta). Firma će primijeniti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je TitanPE ovlašten da ih obrađuje; TitanPE može iznositi osobne podatke trećim osobama ako njegov korisnik tako zatraži (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ako je to inače potrebno da bi se pružila usluga zahtijevana od korisnika ili ako je titanbat.hr izričito obavijestio korisnika o činjenici da će se njegovi/njezini podaci iznijeti. U iznimnim slučajevima (npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. TitanPE ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na titanbat.hr; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju drukčiji propisi. TitanPE može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona. Nadalje, TitanPE može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika ili to nije vjerojatno. Svi djelatnici TitanPE-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa za TitanPE d.o.o i povezanim društvima.

Gdje i kako se čuvaju podaci?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, agencija će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava. Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju. Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka. Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.
 • Gdje i kako se čuvaju podaci?

  Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani. Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

  Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, spravkama ili brisanjima

  Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na office@titanbat.hr ili na poštansku adresu: Slunjska 10, 10 110 Zagreb. Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na office@titanbat.hr, ili na poštansku adresu, Slunjska 10, 10 110 Zagreb. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka dobrodošli su. Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

  TitanPE

  Slunjska 10, 10 110 Zagreb

  OIB: XXXXXXXXXXX

  © 2021 TitanPE. All Rights Reserved.